ንምንታይ ኢና ተፈጢርናን ዘሎናን

ንምንታይ ተፈጢርካ/ኪ፧ ናይ ምንባርና ትርኩም እንታይ እዩ፧ ንምንታይ ኢና ተፈጢርናን ዘሎናን ፧ "ክርስቶስ ድማ፡ ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ኬቕርበና ኢሉ፡ ንሱ እቲ ጻድቕ ስለቶም ዓመጽቲ ሓንሳእ ስለ ሓጢኣት ሞተ፡ .. ." (1 Peter 3:18) እቲ ዝዓበየ ደስታን ሓጎስን እዚ ጥዑም ዜና -…

Continue Reading ንምንታይ ኢና ተፈጢርናን ዘሎናን

ወንጌላዊ ራይናርድ ቦንኪ

ወንጌላዊ ራይናርድ ቦንኪ - ጀርመናዊ ጴንጠቆስጣዊ ወንጌላዊ እዩ። ዝያዳ ኩሉ ዝፍለጠሉ ድማ በቲ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ዓለም እናተዘዋወረ ዝዝርግሖ ዝነበረ ናይ ወንጌል ወፍርታት ብፍላይ ድማ ኣብ ኣፍሪቃ እዩ ዝፍለጥ። ቦንኪ ካብ 1967 ጀሚሩ ኣብ ኣፍሪቃ ከም ሚስዮናውን ኣገልጋሊ ወንጌል ኮይኑ…

Continue Reading ወንጌላዊ ራይናርድ ቦንኪ

ሓራ ዘውጽእ ሓይሊ – ይቕሬታ

ሓራ ክወጽእ ዘፈቱ ሰብ ኮነ ፍጡር የለን። ብዙሕ ግዜ ግና ሓርነትና ብኸመይ ከም ዝመጽእ ዳርጋ ይጠፍኣና እዩ። ሓደን ቀንድን መገዲ ሓርነት ድማ ምሕረት ምግባር ወይ ይቕሬታ እዩ። ሓራ ዘውጽእ ሓይሊ - ይቕሬታ ወይ ምሕረት ምግባር ግና እንታይ ይመስል፧ “. .…

Continue Reading ሓራ ዘውጽእ ሓይሊ – ይቕሬታ

ዘገርም ጸጋ – “Amazing Grace”

ዘገርም ጸጋ ! ክንደይ ይጥዕም ‘ዚ ድሃይ ዘድሓነ ንሓጥእ ከምዚ ከማይ! እዛ መዝሙር ሰሚዕዋ ዘይፈልጥ፡ ዳርጋ የለን፡ እንተተባህለ፡ ምግናን ኣይኮነን። ኣብ ዝተፈላለየ ፊልምታት፡ ብፍላይ ድማ ምስ ግሊያነት ዝትሓሓዙ ፊልምታትን ሙዚቃታትን እትተኣሳሰር ብምዃና፣ ዜማታታ ከድሂ እንከሎ ርእሱ እንዳነቅነቀ ዘየዘይምን ዘይቃንን ዳርጋ…

Continue Reading ዘገርም ጸጋ – “Amazing Grace”

ቅዱስ ኣጎስጢኖስ በዓል ሂፖ

ጽልዋ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ በዓል ሂፖ ኣብ ምዕራባዊ ኣተሓሳስባ ቀሊል ኣይኮነን። እዚ ክንብል እንከሎና ድማ፡ ብናይ ክርስትያናዊ ስነ-መለኮታዊ ኣተሓሳስብኡን እምንትኡን እዩ። ኣጎስጢኖስ በዓል ሂፖ፡ ኣዝዩ ጸላዊ፡ ኣብ እምነት ካቶሊክ ኮነ ወንጌላውያን እዩ። ካብዚ ሓሊፉ’ውን ብዘይ ኣመንቲ ክርስትያናት’ውን ኣዝዩ ዓብዩ ታሪኻዊ ፈላስፋን…

Continue Reading ቅዱስ ኣጎስጢኖስ በዓል ሂፖ

ክልተ ውሽጣዊ ሃረርታና

ዝኾነ ሰብ፡ ኣብ ምድሪ ክሳብ ዝነብር ዘሎ፡ ድሌታት ኣለዎ። ናይ ወዲ-ሰብ ውሽጣዊ ሃረርታ ምፍላጡ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ሽሕ እዃ ከቢድ እንተኮነ፡ እተን ክልተ ውሽጣዊ ሃረርታና ከም ደቂ-ሰባት እንታይ ምዃነን መጽሓፍ ቅዱስ ይምህረና እዩ። እምበኣር፡ እተን ክልተ ውሽጣዊ ሃረርታና እንታይ…

Continue Reading ክልተ ውሽጣዊ ሃረርታና

ንሰይጣን ስዕረቱ ነፍልጦ

". . . ንድያብሎስ ግና ተጻረርዎ እሞ፡ ንሱ ካባኻትኩም ኪሀድም እዩ።" (ያእ 4.7) ዳርጋ ኩልና ንሰይጣን ኣይንፈትዎን ኢና። ግና፡ ብንጹር ድማ፡ ንሰይጣን ስዕረቱ ነፍልጦ ። ግና በቲ ብዝሒ መጠን ሰይጣን ኣብ ህይወትና፡ ዝፈተነናን ዝመጸናን — ብኡ መጠን፡ ብዝበለጸ ንንቃሕ —…

Continue Reading ንሰይጣን ስዕረቱ ነፍልጦ

ሉተርን ቪተንበርግን ብ1527

ማርቲን ሉተርን ቪተንበርግን ብ1527 ሓደ ለበዳ ሕማም መጾም። ብወርሒ ነሓሰ 1527 እዩ፣ ኣብታ ዘገልግለላ ዝነበረት ከተማ ቪተንበርግ፡ ሓደ ለበዳ ሕማም ስለዝተላብዐ እታ ከተማ ኣብ ፍጹም ጸልማት ኣተወት። ነገራት ኩሉ ፍጹም ተዓጽወ። ብዓልቲ-ቤቱ ካትሪና ቮን ቦራ ድማ ነፍሰ-ጾር እያ ዝነበረት። ከምቲ…

Continue Reading ሉተርን ቪተንበርግን ብ1527

ንኣምላኽ እምበር፣ ብዛዕባ ኣምላኽ ኣይኮነን

ናይ ዳዊት መዝሙር 23 ፣ ዘይፈትዋ ዳርጋ የለን። እዛ መዝሙር ተፈታዊ ካብ ምዃና፡ ብዙሕ ተዘሚራን ብዙሓት'ውን ብቃሎም ይሽምድድዋ እዮም። ኣብታ መጀመርታ ሰረተ እምነት ዘምሃረትኒ ማሕበር ኣምላኽ'ውን ንክንሽምድዳ ንተባባዕ ከምዝነበርና ይዝክር። ካብታ ሓንቲ መሳጢት፡ ጭልፎ ናይታ ጥቕሲ ከምዚ ትብል . .…

Continue Reading ንኣምላኽ እምበር፣ ብዛዕባ ኣምላኽ ኣይኮነን

ወንጌል ማለት

ብዙሕ እዋን፡ ወንጌል ዝብል ነገር ክንሰምዕ እንከሎና ኣብ ኣእምሮና ቅጅል ዝብለና ነገር ኣሎ። ግና፣ ወንጌል ማለት እንታይ እዩ፧  ንወንጌል ብሕጽር ዝበለ ከመይ ንርድኦ ንኸውን፧  "ኣታ ወዲ ሰብ፣ ንደቂ ህዝብካ ተዛረቦም በሎምውን፣ ኣነ ሰይፊ ናብ ሃገር እንተ ኣምጻእኩ፣ ህዝቢ እታ ሃገር…

Continue Reading ወንጌል ማለት

ኮሮና ቫይረስ ፣ እንታይ ይምህረና፧

ንግሆ ተንሲእና፡ ኣብ ናይ ቁርሲ ናይ ዕላል ግዜና፣ ንበዓልቲ-ቤተይ ከምዚ ክብል ሓተትክዋ፣ ካብዚ መጺኡ ዘሎ ናይ ኮሮና ቫይረስ ኩነት እንታይ ትመሃሪ ኢለ፧ ሓተትክዋ። ኣይደንጎየትን ድማ ገለ ሰለስተ ዝኾኑ ነገራት ዘርዘረትለይ። ኣነ ድማ ምልእ ኣቢለ፡ ገለ ሓሙሽተ ነገራት ወሰኽኩላ። ግና፣ ኮሮና…

Continue Reading ኮሮና ቫይረስ ፣ እንታይ ይምህረና፧

ኮሮና ቫይረስ COVID-19

ኣብዚ ግዜ'ዚ፣ እዚ ብኮቪድ-19 (COVID-19) ዝፍለጥ ናይ ኖብል ኮሮና ቫይረስ ሕማም፡ ኣዝዩ ቀታልን ጽንኩር ተላባዕን ከምዝኾነ ብኣህጉራዊ ውድብ ጥዕና ዓለም ተነጊሩ ኣሎ።  ብርግጽ ድማ ነቲ ዝውሃብ ዘሎ መምሪሒታት ምውሳድን ምጥንቓቕን ዘይኸሓድ ንጹር ነገር ኣሎ። ስለዚ፡ መሰረታዊ ክንገብሮን ክንክተሎን ዝግብኣና ምግባር…

Continue Reading ኮሮና ቫይረስ COVID-19